Nieuws

Ondertekening intentieovereenkomst centrumplan Huygenskwartier Voorburg

Wethouder Bianca Bremer van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en Rob Waaijer, directeur bij Waaijer Projectrealisatie, hebben op 20 november jl. de intentieovereenkomst ondertekend voor de (her)ontwikkeling van het centrumplan Huygenskwartier Voorburg.

Waaijer Projectrealisatie heeft in oktober 2016 samen met Hoogvliet Beheer en RPHS+ een stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd voor de (her)ontwikkeling van het niet monumentale deel van het voormalige gemeentelijk servicecentrum aan de Raadhuisstraat én de locatie van de bestaande Hoogvliet supermarkt. De stedenbouwkundige verkenning benadert de beide locaties als één integrale (her)ontwikkelingsopgave: een versterking van de huidige winkelstructuur met respect voor de historische waarden. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaat tevens de mogelijkheid een extra parkeergarage te integreren en de woonfunctie in het Huygenskwartier te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus op verschillende maaiveldniveaus.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 15 november 2016 unaniem besloten dat het college van B&W de verdere planvorming van het centrumplan Huygenskwartier met Waaijer Projectrealisatie ter hand kan nemen.

De gemeente en Waaijer Projectrealisatie zullen de komende maanden in overleg treden met bewoners, het ondernemersfonds Huygenskwartier en overige belanghebbenden, zoals Stichting Mooi Voorburg, om de stedenbouwkundige verkenning uit te werken tot een definitief plan. Hiervoor zullen een aantal werksessies worden georganiseerd waarbij belanghebbenden kunnen reageren op de plannen.  

ondertekening intentieovereenkomst Huygenskwartier